VÅRE REISEVILKÅR

1. GENERELT

Vilkårene er utformet i.h.t. og gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6 (“Pakkereiseloven”) og Barne- og Familie­departementets forskrifter til loven, (“Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilkårene regulerer forholdet mellom pakkereisearrangøren Ekspedisjonsreiser AS og forbruker (den «reisende» eller «du/deg»). Ved motstrid mellom Ekspedisjonsreisers vilkår og Pakkereiseloven, skal Ekspedisjonsreisers vilkår ha forrang (med mindre Pakkereiseloven på det aktuelle området er ufravikelig). Ekspedisjonsreiser AS har stilt garanti ovenfor Reisegarantifondet. 
Vi arrangerer reiser i områder hvor det kan oppstå fare og ulykker og du som kunde må være innforstått med at deltagelser gjøres på eget ansvar. Vi vil gjøre alt, og våre turledere/lokale guider vil bruke sin erfaring og kunnskap for å unngå at ulykker inntreffer. Ekspedisjonsreiser AS kan ikke garantere at uheldige situasjoner ikke inntreffer.
Ekspedisjonsreiser AS tilbyr turer som kan innebære følgende risiko – uten at denne listen er utfyllende. Eksempler på dette er høydesyke, forfrysninger, dehydrering, skred, fall i bresprekker, benbrudd mm. Våre turledere og lokale guider er erfarne og deres anvisninger må følges. Om det likevel skjer en ulykke eller ubehag kan det ikke gjøres gjeldende ansvar ovenfor turleder eller oss. 

Våre reiser foregår ofte i et værutsatt område. Dette gjør at vi i noen tilfeller kan oppleve forsinkelser, kansellasjoner eller tekniske problemer som gjør at man eksempelvis ikke rekker planlagt hjemreise. Vi vil i de tilfelle gjøre så godt vi kan med å endre flybilletter mm. Men vi kan ikke garantere at nye billetter vil bli utstedt uten kostnader for deg som deltaker. Andre utgifter som følge av eksempelvis ny flybillett som hotell, kost og transport må du som deltaker dekke selv.
Ekspedisjonsreiser AS tilrettelegger turer til land med en fremmed kultur, som deltaker på våre turer må du vise respekt og ikke opptre klanderverdig eller uhøvisk. En reise til et land i Afrika/Asia/Sør-Amerika/Nord-Amerika innebærer at den reisende må akseptere en annen virkelighet enn i vår vestlige verden. Kulturelt og funksjonelt har landene i Afrika/Asia/Sør-Amerika/Nord-Amerika /Europa en annen tilnærming til infrastrukturen i samfunnet. Det kan bli venting og pauser som for oss virker unødvendige. Strømmen kan av og til forsvinne. Vannet kan være borte for korte eller lengre perioder eller at det ikke er varmt vann i kranene når vi venter det. Lokalbefolkningen tar slike "små" problemer med stor ro. Ekspedisjonsreiser AS vil gjøre det vi kan for at slike problemer skal bli kortvarige og til liten hindring for deg. Våre reiseruter kan bli forandret, og fordelingen av antall netter på hvert overnattingssted kan bli forandret, for eksempel fordi dyr står i en annen del av nasjonalparkene enn det som man måtte forvente eller andre årsaker. Våre leverandører kan også forandre overnattingssted og reiserute begrunnet i uhell, arrangementer eller andre aktiviteter som Ekspedisjonsreiser ikke visste om eller er orientert om ved akseptert opp bestilling av kundens program.  Det kan også bli forsinkelser under storm, oversvømmelser eller uvær, et overnattingssted kan bli byttet ut med et annet. Det ovenfor nevnte er ikke en uttømmende liste.

Vi informerer åpent med overnattingsstedenes hjemmesider på Ekspedisjonsreiser AS sin hjemmeside hvor du som kunde skal overnatte under ditt opphold i Afrika/Asia/Sør-Amerika/Nord- Amerika/ Europa. Hjemmesidene med informasjonen er tilgjengelig i våre turbeskrivelser og i våre programforslag gitt til kunden. Ekspedisjonsreiser AS er ikke ansvarlig for informasjon gitt av overnattingsstedene på deres hjemmesider er korrekt. Avvik kan være at bespisning serveres som buffet, men du som kunde får tallerkenrett. Andre avvik kan være at tilgjengelig strømforsyning opplyst i timer per døgn ikke stemmer overens med reel tilgjengelig strømforsyning i timer og døgn. Det kan også være andre avvik. Opplistede eksempler er ikke uttømmende.    
Du plikter under reisen å rette deg etter de regler og bestemmelser som er gitt av offentlig myndighet, arrangøren eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, lodge, transportøren e.l. regelendringer kan oppstå uten at Ekspedisjonsreiser AS har fått anledning til å informere deg som reisende. Du må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom du opptrer grovt uaktsomt, kan du nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at du kan kreve tilbakebetaling fra Ekspedisjonsreiser AS. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan du pålegges å bære omkostningene ved hjemreisen selv.
Du kan gjøres erstatningsansvarlig hvis du med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor. Du må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen (pass, visum o.l.) og tegne de forsikringer du ønsker (reise- og avbestillingsforsikring, ulykkesforsikring m.m.) samt sørge for nødvendige vaksinasjone

Du er selv ansvarlig for å sjekke visum- og passbestemmelser i det landet du skal besøke. Du plikter selv å holde deg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som arrangør, transportør, lufthavn e.l. gir i den anledning. Dersom du ikke er forsikret (eller hvis forsikringen ikke er dekkende), kan ikke Ekspedisjonsreiser AS påta seg ansvar for skade, forsinkelse eller sykdom som du måtte pådra deg under reisen, uansett årsak. Ekspedisjonsreiser AS er heller ikke ansvarlig for skader eller tap av personlige eiendeler som inntreffer under reisens varighet. Ved forsinkelser, værforhold, streik, start- eller landingsforhold - er det transportør og eller den reisende selv som står ansvarlig ved eventuelle ekstra omkostninger. Ekspedisjonsreiser tar forbehold om trykkfeil på vår webside, publikasjoner og programmer bekjentgjort og tilgjengelig for våre kunder.
Leverandør forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som f. eks tidsendring og reiserute.
Flyselskap og cruiserederi har rett til å komme med tids- og ruteendringer, selv etter bekreftelse. Vi vil gjøre vårt beste for at eventuelle endringer ikke vil få for store konsekvenser for din reise.

2. VILKÅR

Vilkår for enkeltreisende, skreddersydd tur 
Avtalen mellom deg som reisende og Ekspedisjonsreiser AS som arrangør, anses som inngått ved kundens bestilling av tur, "Bestill denne turen" eventuelt ved skriftlig bekreftelse på epost og/eller innbetalt depositum. Bestiller og den eller de personer som turen bestilles for hefter solidarisk for bestillingen. Betaling kan kreves ved bestilling eller ved en avtalefestet forfallsdato. Er betaling ikke skjedd ved forfall eller nærmer inngåtte avtale, er Ekspedisjonsreiser AS ikke bundet av avtalen. Kunden er bundet av punkt 7. ‘’Avbestilling mot vederlag’’. 

Vilkår for gruppeturer/påmeldingsturer
For markedsførte arrangement som gruppeturer med reiseleder fra Ekspedisjonsreiser AS anses avtalen mellom deg som reisende og Ekspedisjonsreiser AS som arrangør som inngått ved betaling av depositum eller ved skriftlig påmelding. Betaling kan kreves ved bestilling eller ved en avtalefestet forfallsdato. Er betaling ikke skjedd ved forfall, er Ekspedisjonsreiser AS ikke bundet av avtalen.
På våre påmeldingsturer må enkelte flybilletter bestilles umiddelbart etter vi mottar påmelding fra kunden. Kostnaden av flybilletter som er utstedet blir ikke refundert kunden ved en eventuell avbestilling. Ekspedisjonsreiser har rett til å etterfakturere kostanden av flybilletter. 
Uforutsette hendelser som streik, vær og seilingsforhold kan føre til endringer i reiseruten. Ekspedisjonsreiser AS forbeholder seg retten til å endre program i samarbeid med våre lokale leverandører, uten at erstatningsansvar oppstår.

Vilkår for reiser til Peru og Inca Trail
Myndighetene i Peru slipper deg ikke inn på Inka Trail dersom du har kjøpt en tillatelse og det viser seg at du har oppgitt feil navn eller har skrivefeil i passinformasjonen. Dersom du får nytt pass må du huske å ha med deg det gamle passet som du søkte tillatelser på. Mister du, eller får passet ditt frastjålet, etter at du har kjøpt en tillatelse kan vi ikke lengre garantere at du slipper inn på Inka Trail. Disse betingelsene gjelder for alle som opererer med turer til Peru og Inka Trail.
Depositum for reiser til Peru er 25-35% av reisens pris. Depositum er ikke refunderbart ved avbestilling. 

3. AVTALENS OMFANG

Avtalen omfatter de reiser slik de fremgår fra Ekspedisjonsreiser AS sine reisevilkår, brosjyrer, webside, skreddersydde program og annen informasjon gitt til kunden, med mindre det må anses å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle reisen. Ekspedisjonsreiser AS har videre rett til å endre opplysninger gitt til kunden hvis kunden blir gjort oppmerksom på endringene.

4. KUNDENS PLIKT

Påse at mottatt tilbud er i henhold til dine ønsker og bestilling.
Dobbeltsjekke at navn på de reisende stemmer overens med pass. Vi må ha beskjed om eventuelle feil i navn før depositumet er innbetalt. Navneendring etter depositumsbetaling vil medføre et gebyr, så fremt det er mulig å endre navn hos leverandør.
Å holde seg oppdatert om endrede tider og reiseforhold, samt møte opp til innsjekk til rett tid.
Mangler og forsinkelse som oppstår på grunn av værforhold, punkteringer eller lignende vil bli ordnet opp på stedet på beste måte for kunden og anses ikke som mangel. Forsinkelser forårsaket av flyselskap er uomtvistelig flyselskapets ansvar. Kunde må rette seg etter opplysninger gitt at flyselskap/transportør. Kunden må allikevel informere Ekspedisjonsreiser om forsinkelse som er oppstått slik at vi kan informere våre leverandører og transfer tjenester. Ønsker fra kunde om programforandringer, herunder oppgradering av rom, oppgradering eller reduksjon av pensjonsforhold, forlengelse eller avkorting av program etter at reise har startet, må kunde ta opp med aktuell leverandør på stedet og anses ikke som del av vakttelefonordningen. SMS blir ikke besvart.

5. REISENS PRIS

Den oppgitte prisen omfatter alle avgifter og gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Unntak er avgifter Ekspedisjonsreiser AS ikke har muligheten å betale på vegne av kunden, typiske avgifter kan være lokale flyplassavgifter, lokale parkavgifter og/eller andre lokale avgifter. I tillegg kommer eventuelle særønsker for kunden eller andre tilbud fra Ekspedisjonsreiser AS. Avbestilling og/eller reiseforsikring kommer i tillegg og omfattes ikke av dette punkt. Ekspedisjonsreiser AS har rett til å justere prisen dersom det skjer endringer i offentlige skatter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Prisendringer skal varsles senest 20 dager før avreise. Prisøkninger på mer enn 8 % gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader. Kravet om å gå fra avtalen må være Ekspedisjonsreiser AS i hende innen 5 dager. Varsel om prisøkning skal begrunnes av Ekspedisjonsreiser AS.

6. BETALINGSVILKÅR

Våre turer planlegges lang tid i forveien. Depositumets størrelse er på NOK 3000,- per deltaker. Beløpet forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato. Bestiller kunden flybilletter gjennom Ekspedisjonsreiser AS vil kostnaden for flybilletter faktureres på samme faktura som depositumet (gjelder ikke gruppeturer). Restbeløpet forfaller til betaling 90 dager før avreise. Bestilles en reise nærmere enn 90 dager før avreise, forfaller totalbeløpet umiddelbart. Ønsker kunden at Ekspedisjonsreiser AS skal bestille flybilletter på kundens vegne, vil Ekspedisjonsreiser AS bestille laveste tilgjengelige klasse på flybilletter. Har kunden andre ønsker må Ekspedisjonsreiser AS motta slikt ønske skriftlig. Inngår kostnader til flybilletter i den oppgitte prisen, eller oppgitt som separat pris, vil betaling av flybilletter følger transportørens regelverk. Kunden må selvstendig gjøre seg kjent med transportørens regelverk.

De fleste flybilletter kjøpes lang tid i forveien og kan vanligvis ikke endres eller refunderes. Deltakeren vil vanligvis få tilbake pengene for flybillettene på sin reiseforsikring ved sykdom hos deltaker eller nærmeste pårørende. 
Ekspedisjonsreiser AS kan kreve innbetalt hele eller større del av turens pris utover depositumets størrelse ved bestilling av en reise. Eksempelvis kan dette være hoteller, lodger eller camper som har spesielle regler i forbindelse med høytider som jul og nyttårshelg (listen er ikke uttømmende) som krever at Ekspedisjonsreiser AS innbetaler hele eller deler av turens pris når Ekspedisjonsreiser AS booker opphold på vegne av kunden.

7. KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE, ENDRE ELLER OVERDRA REISEN

Avbestilling mot vederlag
Så fremt tjenesten (fly, hotell, aktiviteter, uflukter, billeie, cruise- listen er ikke uttømmende) er refunderbar gjelder følgende:
Ved avbestilling inntil 80 dager før avreise refunderes depositumets størrelse minus et administrasjonsgebyr på NOK 2000.- pr. deltaker. Ved avbestilling mellom 79 og 61 dager før avreise refunderes det innbetalte beløp minus NOK 4000,- pr deltaker. Avbestilling senere enn 60 dager før avreise eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon utover offentlige avgifter som ikke påløper. Avbestilling må rettes skriftlig til Ekspedisjonsreiser AS. Refundering av flybillettens kostnad følger til enhver tid transportørens retningslinjer for refusjon. 
Vi gjør oppmerksom på at mange flybilletter, hotell, utflukter og cruise må betales ved bekreftelse og er ikke refunderbare etter bekreftelse – ta kontakt med ekspedisjonsreiser for detaljer rundt din reise. Reiser til Peru har andre vilkår for depositum og avbestilling. 
Avbestillingen må være skriftlig.

Regler for påmeldingsturer med fast avreisedato
Inntil 90 dager før avreise; innbetalt depositum refunderes ikke.
Fra 90 dager og frem til avreise; ingen refusjon.
Eventuelle kostnader i forbindelse med avbestilling kan bli refundert av din reiseforsikring. 
Ta kontakt med ditt reiseforsikringsselskap for mer informasjon.

Reiseforsikring og ulykkesforsikring
Ekspedisjonsreiser AS oppfordrer våre kunder å tegne dekkende reiseforsikring som gjelder hele perioden den aktuelle reisen varer. Deltakeren er pliktig å tegne reiseforsikring som dekker evakuering og hjemtransport. Bevis på forsikring med forsikringsnummer og selskap må sendes til Ekspedisjonsreiser AS som en del av påmeldingen/bestillingen. 
Avbestillingsforsikring må være tegnet før bestilling. Kunden er selv ansvarlig for å tegne gyldig reiseforsikring. 

Overdragelse av reisen
Kunden har rett til å overdra reisen til en annen person som oppfyller betingelsene for å delta på reisen. Forutsetningen er at Ekspedisjonsreiser AS har fått melding i god tid, og at Ekspedisjonsreiser AS ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse, typisk er at flyselskap ikke godtar endring av flybillett. Ekspedisjonsreiser AS vil beregne seg et navneendringsgebyr på NOK 2000,-. Opprinnelige kunde og ny kunde hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp.

Endringer fra kunde
1000,- per person, per endring + eventuelle gebyr fra leverandør. Til informasjon er de fleste flybilletter, cruise og hotell ikke-refunderbare.
Alle leverandører har egne regler og gebyr for endringer og avbestilling – ønsker du spesifikke regler og gebyr for din reise så ta kontakt med din reiseekspert.

8. EKSPEDISJONSREISER AS HAR RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE REISEN UTEN ERSTATNING

Ekspedisjonsreiser AS har rett til å kansellere en reise senest 30 dager før avreise dersom det er færre påmeldte deltakere enn angitt som minimum, gjelder gruppeturer. Selv om det ikke er et nødvendig antall deltagere i henhold til program, vil vi søke å gjennomføre reisen. Vi vil da vurdere om vi skal øke prisen. Slike forandringer skal gjøres i forståelse med deltagerne.

Hindring utenfor Ekspedisjonsreisers kontroll
Ekspedisjonsreiser kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig, krigshandlinger, terror eller lignende farlige situasjoner varsler/trusler om dette fra myndigheter, terrorgrupper e.l., naturkatastrofer (herunder jordskjelv, vulkanutbrudd, massive regn-/snøbyger, orkan, tsunami, jordskred, snøskred), farlige smittsomme sykdommer (f eks epidemier, magevirus etc), streik eller myndighetsbeslutninger som hindrer reisen (f eks nedstenging av flyplass), eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

9. MANGLER OG REKLAMASJON

For mangler henvises til Lov om Pakkereiserav 15.06.2018 med forskrifter. Ønsker kunden å reklamere på grunn av mangler som gir han rettigheter etter loven, plikter han å gi Ekspedisjonsreiser AS skriftlig beskjed innen rimelig tid. Oppdages mangelen etter at reisen har tatt til, må kunden reklamere på stedet, hvis mulig. Uansett må klage være fremsatt til Ekspedisjonsreiser AS senest 30 dager etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. En forlengelse av klagefristen utover 30 dager må meldes skriftlig og være begrunnet.

10. TVISTELØSNING

Eventuell tvist skal løses på grunnlag av reglene i Pakkereiselovens Kap. 10.
Dersom det oppstår uenighet om forståelsen av ovenstående reisebetingelser, kan dette bringes inn for et tvisteløsningsorgan. Et hvert søksmål skal reguleres etter norsk rett.

11. INFORMASJON OG BRUK AV BILDER

Ekspedisjonsreiser AS informerer om turene sine gjennom brosjyremateriell, publikasjoner og internett (www.Ekspedisjonsreiser.no). De rapporter som legges ut på www.ekspedisjonsreiser.no kan nevne deltagere med fullt navn. Ekspedisjonsreiser AS benytter også turbilder aktivt i sin kommunikasjon og markedsføring. Deltagere kan bli avbildet og bilder brukt i diverse medier. 

12. ''Force majeure”
Hvis omstendigheter utenfor vår kontroll (“force majeure”) gjør det umulig å gjennomføre reisen, vil dette normalt ikke medfører refusjon av innbetalt beløp. Uventede situasjoner grunnet værforhold, epidemier, politiske forhold, naturkatastrofer og lignende kan gjøre det nødvendig å foreta endringer i programmet etter at reisen er startet. Deltager plikter å følge det endrede opplegg og eventuelle merkostnader som følge av nye billetter, kost og losji, transport mm må deltager i slike tilfeller dekke selv. Våre reiser foregår ofte i områder utsatt for ekstreme værforhold og er ofte basert på en logistikk som er sensitiv for dårlig vær, tekniske problemer eller uhell. Det kan medføre at man ikke rekker planlagt hjemreise. Vi vil i slike tilfelle forsøke å endre på flybilletten men vi kan ikke garantere at dette er mulig uten kostnader for deltagerne. Sikkerheten for deltagerne og våre medarbeidere på turene vil alltid ha høyeste prioritet.